loader

Protejarea datelor

Thinktech SRL (denumită în continuare “THINKTECH”) va mulțumeste că ați vizitat site-ul web și că sunteți interesați de compania noastră, de produsele și serviciile sale. Este important pentru noi să vă protejăm datele personale în timp ce vizitați site-ul nostru web. În secțiunile de mai jos, explicăm modul în care datele personale sunt gestionate și utilizate de către THINKTECH în timp ce navigați prin paginile noastre web.

Date personale

Datele personale includ orice informații referitoare la circumstanțele personale sau materiale ale unei persoane identificate sau identificabile. Acestea includ informații cum ar fi numele dvs. real, adresa, numărul de telefon. Informațiile care nu pot fi legate direct de identitatea ta reală – cum ar fi site-urile preferate sau numărul de vizite la o pagină – nu sunt considerate date personale.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Din motive de securitate, atunci când vizitați site-ul nostru web, serverele noastre web stochează temporar cache date din motive de securitate. Acestea includ detaliile de conectare ale computerului dvs., paginile web pe care le vizitați pe site-ul nostru web, data și durata vizitei dvs., datele de identificare ale browserului dvs. și a sistemului de operare, precum și site-ul web prin care ați ajuns pe site-ul nostru. Informațiile personale suplimentare, cum ar fi numele dvs., adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, nu sunt colectate decât dacă furnizați aceste date în mod voluntar, de ex. în scopul înregistrării utilizatorilor, participării la un sondaj, încheierii unei tranzacții de afaceri sau unei cereri generale de informare.

Utilizarea și partajarea datelor cu caracter personal

Toate datele personale puse la dispoziția dvs. de către Thinktech vor fi utilizate exclusiv pentru administrarea tehnică a site-ului, pentru răspunsul la întrebările dvs. și pentru îndeplinirea solicitărilor dvs. Aceste solicitări se referă în mod normal la tranzacții comerciale convenite. Cu condiția să vă dați consimțământul dvs., datele dvs. personale ar putea fi utilizate pentru anchete legate de produse sau pentru scopuri de marketing.

THINKTECH nu permite accesul, vânzarea, transferul sau divulgarea în alt mod a datelor dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unui contract sau dacă nu ați autorizat în mod explicit THINKTECH să facă acest lucru. De exemplu, poate fi necesar să vă transmiteți numele și adresa unui antreprenor pentru a vă îndeplini comanda.

Cookies

Fișierele cookie sunt fișiere mici pe care un site poate să le trimită în browser și care pot fi apoi stocate pe hard disk-ul computerului. Acestea acționează ca o etichetă care vă identifică computerul, dar nu personal, pe măsură ce navigați pe site-ul nostru. THINKTECH utilizează cookie-uri pentru a urmări numărul de vizite pe paginile noastre web pentru a afla cum vizitatorii utilizează site-ul și cum îl putem îmbunătăți. Cookie-urile permit THINKTECH-ului să optimizeze interfața de utilizator a site-ului prin “recunoașterea” dvs. ca vizitator repetat. În acest caz, vă putem furniza informațiile care ar putea fi cele mai relevante pentru dvs. sau care au fost adăugate recent pe site-ul nostru. Conținutul unui modul cookie este limitat la un număr de identificare. Detalii precum numele dvs., adresa IP etc. nu sunt stocate și nu compilam un profil individual al activităților dvs. online.

De asemenea, site-ul nostru poate fi vizitat dacă respingeți modulele cookie. În setările browserului dvs., aveți opțiunea de a dezactiva modulele cookie, de a permite cookie-urile numai pentru anumite site-uri web sau de a primi o notificare în momentul în care un cookie este trimis pe computer. De asemenea, puteți șterge cookie-urile în orice moment de pe hard disk (dosarul “Cookies”). Dacă respingeți cookie-urile, este posibil să aveți dificultăți în navigarea pe anumite părți ale site-ului nostru.

Securitate

THINKTECH ia toate măsurile de securitate tehnice și organizaționale necesare pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii sau utilizării incorecte. De exemplu, datele dvs. sunt salvate într-un mediu de operare securizat, care nu este accesibil publicului și la care are acces numai personalul autorizat THINKTECH. În anumite cazuri, datele dvs. personale sunt criptate prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL) în timpul transmisiei. Aceasta înseamnă că se utilizează o procedură de criptare aprobată pentru comunicarea dintre computerul dvs. și serverele THINKTECH respective, cu condiția ca browserul dvs. să accepte SSL.

Dacă doriți să contactați THINKTECH prin e-mail, am dori să subliniem faptul că nu putem garanta confidențialitatea. Conținutul mesajelor de poștă electronică poate fi citit de către terți. Prin urmare, recomandăm trimiterea tuturor informațiilor confidențiale prin e-mail standard.

Dreptul la informație

Aveți dreptul la informații cu privire la datele dvs. personale și la drepturile de rectificare, limitarea prelucrării, opoziția, portabilitatea datelor și ștergerea acestor date.

Dacă acordați consimțământul pentru Thinktech, aveți dreptul să îl revocați în orice moment, cu efect pentru viitor. Ne angajăm să ștergem toate datele colectate despre dvs. Cu toate acestea, suntem obligați din punct de vedere legal să respectăm perioadele posibile de păstrare comercială și fiscală care pot împiedica ștergerea imediată a acestor date. Dacă aceste motive ar afecta ștergerea, vă vom informa.

În plus, aveți dreptul să adresați o plângere inspectorului pentru protecția datelor care vă revine în cazul în care considerați că nu vă procesăm corect informațiile dvs. personale.

Modificări la această politică de confidențialitate

Rețineți că această politică de confidențialitate poate fi modificată și modificată din când în când. Fiecare versiune a acestei Politici de confidențialitate va fi identificată prin data și versiunea acesteia la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate. Arhivăm, de asemenea, toate versiunile anterioare ale acestei politici de confidențialitate pentru accesul la cerere.

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la securitatea sau prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați Ofițerul de Protecție a Datelor al THINKTECH, care este, de asemenea, disponibil pentru a vă ajuta cu cererile dvs. de informații și sugestii și pentru a rezolva eventualele reclamații pe care le puteți avea.

 

Ofițerul de Protecție a Datelor al Thinktech

Irina Cobjuc
dpo@thinktech.ro

Sfantul Lazar, nr. 37
Solomon Building
Iasi
Romania

(Status: April 2023)

 

 

 

English translation:

Data protection

Thinktech SRL (hereinafter referred to as ‘THINKTECH’) is pleased that you have visited its website and are interested in our company, its products and services. It is important to us to protect your personal data while you visit our website. In the sections below, we explain how personal data is handled and used by THINKTECH while you browse our web pages.

Personal data 
Personal data includes any information concerning the personal or material circumstances of an identified or identifiable individual. This includes information such as your real name, address, telephone number. Information that cannot be directly linked to your real identity – such as favorite websites or the number of visits to a page – is not considered personal data.

Collection and processing of personal data 
For security reasons, when you visit our website, our web servers always temporarily cache some data for security reasons. This includes the connection details of your computer, the web pages that you visit within our website, the date and duration of your visit, the identification data of your browser and operation system as well as the website through which you reached our website. Additional personal information such as your name, address, telephone number or e-mail address is not collected unless you provide this data voluntarily, e.g. for the purpose of user registration, participation in a survey, entering into a business transaction or a general request for information.

Utilisation and sharing of personal data 
All personal data made available by you to Thinktech shall be used exclusively for the technical administration of the website, the answering of your queries and the fulfilment of your requests. Such requests normally concern agreed business transactions. Provided that you have given your consent, you personal data might be used for product-related surveys or marketing purposes.

THINKTECH does not share, sell, transfer or otherwise disclose your personal data to third parties, unless this is required for the purpose of the fulfilment of a contract or unless you have explicitly authorized THINKTECH to do so. For instance, it may be necessary to pass on your name and address to a contractor in order to fulfil your order.

Cookies 
Cookies are small files that a website can send to your browser and which may then be stored on your computer’s hard drive. They act as a tag that identifies your computer, but not you personally, as you browse our website. THINKTECH uses cookies to track the number of visits to our web pages in order to learn how visitors use the site, and how we can improve it. Cookies enable THINKTECH to optimize the website’s user interface by ‘recognizing’ you as a repeat visitor. In this case, we can provide you with the information that might be most relevant to you or has been recently added to our website. The content of a cookie is limited to an identification number. Details such as your name, IP address, etc. are not stored and we do not compile an individual profile of your online activities.

Our website can however also be visited if you reject cookies. In your browser settings, you have the option to disable cookies, to allow cookies only for specific websites or to receive a notification the moment a cookie is sent to your computer. You can also delete cookies at any time from your hard disk (‘Cookies’ folder). If you reject cookies, you might however have difficulty navigating parts of our website.

Security 
THINKTECH takes all necessary technical and organisational security measures to protect your personal data against loss or misuse. For instance, your data is saved in a secure operating environment, which is not publicly accessible and to which only authorized personnel THINKTECH has access. In certain cases, your personal data is encrypted by Secure Socket Layer technology (SSL) during transmission. This means that an approved encryption procedure is used for communication between your computer and the respective THINKTECH servers, provided that your browser supports SSL.

Should you wish to contact THINKTECH by e-mail, we would like to point out that confidentiality cannot be guaranteed. The contents of e-mail messages can be read by third parties. We therefore recommend sending all confidential information by standard mail.

Your rights

You have the right to information about your personal data and rights to rectification, limitation of processing, opposition, data portability and deletion of this data.

If you give consent to Thinktech, you have the right to revoke it at any time with effect for the future. We undertake to delete all data collected about you. In doing so, however, we are legally obliged to observe possible commercial and fiscal retention periods which can prevent immediate deletion of this data. If these reasons should affect the deletion, we will inform you.

In addition, you have the right to complain to the Data Protection Supervisor in charge of you if you believe that we are not processing your personal information properly.

Changes to this privacy policy

Please note that this privacy policy may be amended and changed from time to time. Each version of this Privacy Policy is to be identified by its date and version at the end of this Privacy Policy. We also archive all previous versions of this privacy policy for your access to demand.

Contact 
If you have any queries regarding the security or processing of your personal data, please contact the Data Protection Officer of THINKTECH, who is also available to help with your information requests and suggestions and will handle any complaints you might have.

Thinktech Data Protection Officer

Irina Cobjuc
dpo@thinktech.ro

Sfantul Lazar, nr. 37
Solomon Building
Iasi
Romania

(Status: April 2023)

Combining tech expertise and industry-specific knowledge accumulated for over 10 years in the IT industry, ThinkTech develops custom software for your business.

Contact Us